Z.T., 2021-2023

Primer on tin, steel, copper, walnut, 240 objects on steel table | Grondverf op tin, staal, koper, walnoot, 240 objecten op stalen tafel,
125,5 x 80 x 89,5 cm
Collection DE.GROEN, Arnhem (NL)